Investor

Bliv klogere på regnskaber, bestyrelsefondsbørsnyheder m.m.

Investor-informationer for A&M

Finanskalender 2020
Årsrapport 2019 17. marts
Ordinær Generalforsamling 21. april
Offentliggørelse af delårsrapport 25. august

Aktiekapital og ejerforhold

Kapital og stemmer

Selskabets aktiekapital på 23.830 t.kr. består af 358.400 stk. A-aktier med hver 10 stemmer og 2.024.600 stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen.

Medio september 2020 var registreret 309 navnenoterede kapitalejere i selskabets ejerbog som tilsammen tegnede 95,8% af aktiekapitalen og 98,1% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: 302.181 stk

A og B-aktier

Aktie

Fondskode

Nominel værdi

Stemmeret

A-aktier

Ej noteret

3.584.00

10

B-aktier

Ej noteret

20.246.000

1

Aktionærsammensætning

Efter, at Andersen & Martini er blevet afnoteret fra Børsen, ejer Peter Hansen med familie og holdingselskaber over 90% af kapitalen i selskabet.

Fondsbørsnyheder

Regnskaber

Bestyrelse og direktion

Peter Hansen - Adm. direktør

Peter Hansen - Adm. direktør

E-mail:
PH@am.dk
Telefon:
36931011
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve

Information:
Født 1958

Adm. direktør siden 2001
Bestyrelsesmedlem, Andersen & Martini og Andersen og Martini Holding

Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S A-aktier, inkl. nærtstående parter: 358.400 stk. 
Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S B-aktier, inkl. nærtstående parter: 1.000.815 stk.

Ledelseshverv i andre virksomheder:

Commander Holding ApS (D)
Helmsman Holding ApS (D+BM)
Andersen & Martini A/S (D+BM)

Uddannelse:
1987: Cand. Merc, Copenhagen Business School
1980: Bachelor i økonomi, Copenhagen Business School
1977: Niels Brock
1976: Gammel Hellerup Gymnasium

Karriereforløb: 
2001 - Administrerende direktør i Andersen & Martini A/S
1993 - 2001 Administrerende direktør i Iveco North Europe, Copenhagen
1991 - 1993 Vice administrerende direktør i Iveco North Europe
1991 - 1991 Administrerende direktør i Iveco Danmark A/S
1987 - 1991 Administrerende direktør i Automated Video Renting ApS
1985 - 1987 Vice administrerende direktør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1981 - 1985 Økonomidirektør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1980 - 1981 Økonomichef i Frigoscandia Transport A/S

Jesper Bjørn Hansen - Direktør

Jesper Bjørn Hansen - Direktør

E-mail:
JBH@am.dk
Telefon:
36931012
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve

Information:
Født 1988

Direktør siden 2015
Bestyrelsesmedlem, Andersen & Martini A/S og Andersen & Martini Holding

Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S B-aktier: 1.500 stk.

Ledelseshverv i andre virksomheder:

Andersen & Martini A/S

Uddannelse:
2012: Master of Art - International Business, Lord Ashcroft International Business School
2012: MBA, Master of Business Administration, Hanze University Groningen
2010: BA, International Management, Lord Ashcroft International Business School
2009: AP, Marketing Management, Copenhagen Business School

Karriereforløb: 
2015- COO, Andersen & Martini A/S
2013- Customer Experience Manager, Andersen & Martini A/S
2012-2013 - Assisting Manager CRM & Digital Marketing Operations, Adam Opel AG
2011-2011 - CRM & Showroom Capability, Adam Opel AG

Formand - Erik Justesen

Formand - Erik Justesen

Information:

Medlem af bestyrelsen siden 2008
Født 1955
Ikke uafhængig grundet bestyrelsespost i Helmsman Holding 

Uddannelse:
Advokat

Ledelseshverv i andre selskaber:

Søren Justesen Invest A/S (BF)
Fonden af 17.12.1981 (BF)
Birthe Justesens Fond (BF)
Helmsman Holding A/S (BM)
Erik Justesen Holding A/S (D+BM)
Ole Justesen Holding (BM)
Holdingselskabet af 6. marts 2000 ApS (D+BM)
Toga ApS (BF)
Andersen & Martini A/S (BF)


(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand 
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør

Bestyrelsesmedlem - Poul H. Tvede

Bestyrelsesmedlem - Poul H. Tvede

Information:

Civiløkonom

Medlem af bestyrelsen siden 2016

Ledeseshverv i andre virksomheder:

Sixt - Mobility Services Danmark (BNF)

Axel Pitzner Fonden (BM)

Medlem af VL gruppe 57


(BF)= Bestyrelsesformand

(BNF)= Næstformand 
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør

Bestyrelsesmedlem - Stephen Neil Hopewell

Bestyrelsesmedlem - Stephen Neil Hopewell

Information:
Medlem af bestyrelsen siden 2020

Ledelseserhverv i andre virksomheder:
Chairman of the Supervisory Board, Aures Holdings.
Director and owner of Lindop Toyota in Chester and Queensferry, UK

Karriereforløb: 

1987-1992: General Manager, Pendragon PLC
1992-2002: Operations Director, Pendragon PLC
2002- Owner of 3 Toyota Dealerships and 1 Honda Dealership
2005- Consultant, AAA Auto, later; Chairman of the Supervisory Board, Aures Holdings (formerly AAA Auto)
2008-2018: Head of Automotive Consulting, ASE Global
2010-2013: CEO, AutoBinck Retail Division
2017- Special advisor to the Board of the Keary Motor Group IE

Generalforsamling

Corporate Governance

Som led i et selskabs oplysningsforpligtelser har OMX Den Nordiske Børs København besluttet, at de reviderede “Anbefalinger for god selskabsledelse” skal gælde for regnskabsår, som begynder i januar 2006 eller senere.

De reviderede ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside www.am.dk.
Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser:

Kapital- og aktiestruktur
Vi har anført, at bestyrelsen finder den aktuelle opdeling i A- og B-aktier hensigtsmæssig og derfor ikke har aktuelle planer - eller mulighed – for at ændre herpå.

Åbenhed og gennemsigtighed
Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at kun 1½% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet disse udover at være omkostningskrævende anses for at være vildledende som følge af store udsving.

Bestyrelsens sammensætning og vederlag
I Andersen & Martini er det kutyme med 4 - 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke være fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini har valgt at afstå fra at fastsætte en aldersgrænse, idet man ønsker i særlige tilfælde at kunne disponere frit. På vegne af alle aktionærer indstiller hovedaktionæren vederlag til bestyrelsen. Såfremt der er aftalt væsentlige ændringer, vil aktionærerne blive orienteret på den ordinære generalforsamling. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af ”Forretningsorden for bestyrelsen”, som er på selskabets hjemmeside www.am.dk. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau.

Anvendelse af udvalg og kommissioner
Andersen & Martini har valgt at afstå fra at nedsætte udvalg og kommissioner vedrørende nominering, vederlag bortset fra revision. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand.

Corporate Social Responsibility

Aktionærsammensætning
  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kapital % Stemmer %
Helmsman Holding ApS og Direktør Peter Hansen inkl. familie 358.400 1.271.776 1.630.176 68,41% 91,97%
Direktør Jesper Bjørn Hansen   1.500 1.500 0,6 % 0,03%
Bestyrelsen inkl. familie   5.000 5.000 0,21% 0,09%
Direktion, bestyrelse og familie i alt 358.400 1.278.276 1.636.676 68,68% 92,08%
Øvrige navnenoterede aktionærer   385.096 385.096 16,16% 6,87%
Ikke navnenoterede aktionærer   59.047 59.047 2,48% 1,05%
Egne aktier   302.181 302.181 12.68%  
I alt 358.400 2.024.600 2.383.000 100,00 % 100,00 %
Stil spørgsmålUdfyld nedenstående og stil dit spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning omkring dit bilkøb.

 

Vi bestræber os på at svare dig inden for 3 timer i arbejdstiden, men der kan gå længere tid i særligt belastede perioder.